คู่มือ WXCASH ฉบับสมบูรณ์

  • XCASH (X-Cash):นี่คือเหรียญ XCASH ที่โต้ตอบบนเครือข่าย X-Cash นี่คือเครือข่ายพื้นฐานที่ควบคุมโดยฉันทามติ DPOPS และตรวจสอบโดยผู้แทน 50 คน
  • WXCASH (Polygon):นี่คือโทเค็น ERC20 ที่แสดง XCASH เวอร์ชั่น wrapped บนเครือข่าย Polygon (Matic) นี่คือเวอร์ชั่นของเหรียญ wrapped ที่คุณจะมีหลังจากทำการ swap บนX-Bankซึ่งเป็นกระเป๋าเงินที่มีการจัดการของ X-Cash Foundation Contract address: 0x03678f2c2c762dc63c2bb738c3a837d366eda560
  • WXCASH (Ethereum):โทเค็น ERC20 บน root chain (Ethereum) เนื่องจาก WXCASH (Polygon) ทำงานบน child chain บน Polygon คุณจำเป็นต้องใช้ PoS Polygon Bridge เพื่อถอนออกในเครือข่าย Ethereum Contract address: 0x235328f864f38a91f0d2282159ea7c7b7c9f7c62
  1. Swap XCASH จากเครือข่าย X-Cash เป็น Polygon (X-Cash → Polygon)
  2. ถอนสินทรัพย์จาก Polygon ไปยัง root chain ด้วย Matic Bridge (Polygon → Ethereum)
  1. จาก root Ethereum chain ไปยัง Polygon ด้วย (Ethereum → Polygon)
  2. ถอนสินทรัพย์จาก Polygon ไปยังเครือข่ายหลัก X-Cash (Polygon→ X-Cash)
XCASH (X-Cash) ↔ หน้า swap WXCASH (Polygon)

WXCASH (Polygon) ↔ WXCASH (Ethereum)

ลิงค์สำคัญ

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Xcash Crypto Thailand

Xcash Crypto Thailand

More from Medium

A victim of fake news? Here is how to combat it!

Pavel For Emissary Prime

Heartbreaks not a reproach

State of the Yu-nion: 2021 in Review