คู่มือแนะนำที่สมบูรณ์ เกี่ยวกับการจัดหา Liquidity และรับ LP Token ที่จำเป็นสำหรับการทำ farm QUICK

รายละเอียดโปรแกรม

การเข้าร่วม

swap XCASH main-chain เป็น XCASH Wrapped XCASH ใน X-Bank
 • ซื้อโดยตรงใน Quickswap Exchange (Polygon Network) บนคู่XCASH/QUICK
คุณสามารถ swap XCASH เป็น QUICK และในทางกลับกันได้
คลิกที่ “Add Liquidity”
“Add liquidity” เเละเลือก XCASH และ QUICK
 • เลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการให้ (ต้องเท่ากับ QUICK และ XCASH) และทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นเพื่อรับ LP token
 • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่อุปทาน คุณจะได้รับการแสดงผลที่มีจำนวนโทเค็น LP โดยประมาณ (ผู้ให้บริการ Liquidity) ชื่อ โทเค็น QUICK/XCASH Pool Tokens โทเค็นเหล่านี้แสดงถึงปริมาณสภาพคล่องที่คุณใส่ลงในกลุ่ม
ตัวอย่างเช่น 1M XCASH / 0.34 QUICK ให้ 582 QUICK/XCASH LP Tokens
 • คลิกที่ Confirm supply เพื่อตรวจสอบ liquidity
ยืนยันการทำธุรกรรมบน Metamask
เมื่อธุรกรรมผ่านไปแล้ว คุณจะเห็นสถานะของคุณ ส่วนแบ่ง pool ของคุณและจำนวนโทเค็น XCASH/QUICK LP ที่คุณมี
 • นอกจากนี้ คุณสามารถไปที่https://quickswap.exchange/#/poolเพื่อตรวจสอบ liquidity ของคุณ
 • คลิกที่ ฝากเงิน(Deposit) เพื่อ Stake LP XCASH/QUICK ที่คุณได้รับจากการให้ liquidity
 • คลิกที่ อนุมัติ(Approve) เพื่อตรวจสอบ สัญญา(contract) จากนั้นฝากโทเค็น LP ของคุณเพื่อเริ่ม Stake และรับ QUICK!
 • ไปที่ส่วนLP Farming (บนแถบด้านบน ใต้ Farms > LP Farming) และคลิกที่ Manage บนแผง Dragon’s Lair :
Dragon’s Lair ช่วยให้ฝากเงิน QUICK กับ dQUICK ได้
 • เลือกจำนวน QUICK ที่คุณต้องการที่จะฝากเงินแล้วเลือกอนุมัติ (Approve) รอให้การทำธุรกรรมสิ้นสุดลง จากนั้นคุณสามารถฝาก QUICK ของคุณเข้าใน สัญญา(contract)ได้อย่างปลอดภัย
คุณจะถูกขอให้อนุมัติ สัญญา(approve) ก่อนที่จะฝาก QUICK
 • เมื่อเสร็จแล้ว คุณจะเห็นยอดคงเหลือ QUICK ของคุณฝากไว้ใน Dragon’s Lair
 • ตอนนี้คุณได้ฝาก QUICK เพื่อรับ dQUICK แล้ว คุณสามารถ stake dQUICK ของคุณใน XCASH Dragon’s Syrup pools ไปที่https://quickswap.exchange/#/syrupเพื่อตรวจสอบ pools ที่มีอยู่ทั้งหมด

ลิงค์สำคัญ

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Xcash Crypto Thailand

Xcash Crypto Thailand

More from Medium

How FibSwap is Competing with other DEXs, and CEXs

The Lost Relics of Draken

Pre-sale and how to Buy TOOSH

MINTWAY Portal Structure