โปรเเกรม Builder’s

  • นำไปใช้กับโครงการที่ได้รับทุนจากชุมชนและช่วยในการพัฒนาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับมูลนิธิ X-Cash ในขณะที่ได้รับการแจกจ่ายสำหรับงาน (ที่เราเรียกว่าRFC — คำขอสำหรับการสนับสนุน )
  • เสนอโครงการที่คุณต้องการทำหรือมองหาสมาชิกในชุมชนที่จะทำและต้องการหาเงินทุนสำหรับ ( RFF — Request For Funding )

ลิงค์สำคัญ

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Xcash Crypto Thailand

Xcash Crypto Thailand

More from Medium

WHEN DEATH BECOMES A FRIEND

What To Know About The FOMC Meeting

When FOMO turns into ROMO

From the Front Office: MORE SIESTA GO TO SLEEP